کارگاه دیدافزار برای تکنسین های دوربین مداربسته برگزار شد .